17° / 0° Poc tapat

Publicitat de la subvenció atorgada per la Diputació de Lleida

Pla Extraordinari d'Inversions Locals 2017-2018

DIMARTS 05 ABRIL 2022

Per decret de la Presidència de la Diputació de Lleida de 4 de novembre de 2011 es resolt atorgar a l’Ajuntament de Les Valls de Valira un ajut per import de 8.644,81€, per l’actuació titulada “Ampliació i modificació de rasants d’un carrer en el nucli de Calbinyà”, en concepte de romanent no disposat de la subvenció del Pla extraordinari de finançament local per l’actuació ja executada “Ampliació d’un carrer per a vianants al nucli de Calbinyà”.