15° / -5° Clar

Publicitat de la subvenció atorgada per la Diputació de Lleida

Pla econòmic per a ens locals destinat a l'arranjament de camins. Gener 2020-juny 2021

DIMARTS 24 AGOST 2021

El Ple de la Diputació de Lleida núm. 4/2020, de 28 de maig de 2020 va aprovar inicialment el Pla econòmic per a ens locals en matèria d'arranjament camins 2020-2021. Per Decret de la Presidència núm. 1638, de 7 de juliol de 2020 es deixa constància de l'aprovació definitiva del Pla econòmic, el qual es publicat en el BOPL núm. 131, de 9 de juliol. A l'Ajuntament de Les Valls de Valira li ha correspost una subvenció de 34.400,60€ 

Document Actions